တိရိစ္ဆာန်များ – Yadanarbon Zoo

တိရိစ္ဆာန်များ

တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (ရန်ကုန်) တွင် နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိပ် (၄၅) မျိုး၊ ကျေးငှက်သတ္တဝါမျိုးစိပ် (၇၂) မျိုး၊
တွားသွားသတ္တဝါမျိုးစိပ် (၁၉) မျိုး ပြသထားပါသည်။

Copyright 2018. All rights reserved.